Penzion

STARÝ PIVOVAR ®

--------------------------------------------------

Máme volno nebo
obsazeno?

Kontaktujte nás a obratem
Vám potvrdíme, zda vybraný
termín ubytování je volný.

Mobil : +420 602 274 567

--------------------------------------------------

Najdete nás na Facebooku

Ubytovací řád penzionu

VŠICHNI HOSTÉ JSOU NA POČÁTKU UBYTOVÁNÍ POVINNI SEZNÁMIT SE S TĚMITO POKYNY.

 

PŘÍJEZD A ODJEZD

Host penzionu bude ubytován až po předložení platného dokladu totožnosti personálu penzionu.
Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku provozovatele.
Ubytování hostů s předáním klíčů od pokoje je možné každý den od 16:00 hod do 21:00 hodin.
Při počátku ubytování přebírá host pokoj bez závad, případné závady je povinen neprodleně oznámit správci penzionu. Pokud dojde k poškození pokoje nebo jiného zařízení penzionu,
ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.
Pokoj musí být vyklizen a klíče od uzamčeného pokoje předány správci penzionu v den ukončení pobytu nejpozději do 10:00 hodin.
Správce nebo jím pověřený personál může provést kontrolu pokoje.
V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě.

PRAVIDLA CHOVÁNÍ HOSTŮ V PENZIONU A NA POKOJÍCH

Do penzionu je přísně zakázán vstup osobám pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek a osobám v karanténě. Je zakázáno vnášet do budovy penzionu psychotropní či omamné látky.
Ve všech prostorách budovy penzionu je přísný zákaz kouření.
Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory.
Děti mladší 10 let mají pohyb po areálu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let,
která za dítě zodpovídá.
Psi i jiná zvířata nejsou povolena.
Pro udržení čistého prostředí prosíme hosty, aby si při vstupu do budovy penzionu řádně očistili obuv, případně vzali obuv domácí.
Je zakázáno odhazovat odpadky mimo určená místa nebo jinak znečišťovat prostředí.
Host nesmí bez souhlasu správce penzionu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a zasahovat do elektrické sítě nebo jiné instalace.
V případě poškození vybavení pokoje nebo společných prostor penzionu nebo za ztrátu klíčů je provozovatel oprávněn po hostovi požadovat odpovídající finanční náhradu.
Noční klid v budově penzionu platí od 22:00 hodin do 6:00 hodin a všichni hosté jsou povinní jej respektovat.

 

ZODPOVĚDNOST ZA ŠKODY NA ZDRAVÍ A MAJETKU

Každý je povinen zabezpečit své věci tak, aby nedošlo k jejich zcizení nebo poškození, včetně věcí odložených v zaparkovaných vozidlech. Provozovatel penzionu ručí za jejich ztráty a poškození jen za podmínek a do výše stanovené občansko-právními předpisy.
Vždy zamykejte pokoj a vstupní dveře, zavírejte bránu na vjezdu.
Provozovatel nenese při běžném provozu zodpovědnost za zdraví hostů, žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit na recepci nebo nejbližšímu zaměstnanci provozovatele penzionu nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.

Ohlašovny na tel. číslech:

TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ        112
PRVNÍ POMOC              155
HASIČI                             150
POLICIE                           158                                                                                                                       Majitel/personál                602 274 567

OSTATNÍ:
Výměna ložního prádla se při delších pobytech provádí 1x týdně, výměna ručníků, koše, doplnění toaletního papíru na požádání.
Vzniklé závady je nutné neprodleně hlásit správci penzionu nebo nejbližšímu zaměstnanci penzionu.
V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem majitele penzionu.
Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn zrušit hostu ubytování a požadovat úhrady za poskytnuté služby.
Host je povinen při odchodu z pokoje zavřít okna, zhasnout v pokoji, vypnout klimatizaci popř. vypnout všechny el. spotřebiče a uzamknout dveře pokoje.
Všichni hosté penzionu jsou povinni dodržovat tento ubytovací řád. V případě jeho porušení je vedení penzionu oprávněno ubytování ukončit ihned a bez náhrady.

Vážení hosté, žádáme Vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu penzionu a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s Vaším pochopením. Omezení byla přijata z důvodu vytvoření dobrých podmínek ubytování pro pobyt všech našich hostů.

 

 

Přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt!

 

Vážení hosté,

  • NECHOĎTE, prosím, dozadu za dům, máte k užívání přední část zahrady

včetně bazénu a dětského hřiště

  • používání bazénu je v ceně ubytování pouze pro hosty, kteří přijíždějí na víkendy a letní týdenní turnusy.
  • Vstup do všech prostor a zařízení bazénu je povolen pouze v určené provozní době :

Od  8,00 hodin  do  19,30  hodin

Mimo tuto stanovenou dobu je ZAKÁZÁN VSTUP do bazénu,

probíhá automatické čištění.

  • po použití bazénu ho vždy opět zakryjte
  • nenechávejte současně otevřená okna a puštěnou klimatizaci
  • při odjezdu mimo dům zkontrolujte, jestli jsou zavřená STŘEŠNÍ okna
  • neplýtvejte zbytečně vodou, voda v objektu je z 35 m hlubokého vrtu a někdy mívá specifickou vůni a zabarvení
  • do WC nesplachujte ŽÁDNÉ odpadky a zbytky z kuchyně, naší BIO čističce by se to nemuselo líbit. Na odpadky máte k dispozici odpadkové pytle a klasickou popelnici.
  • na plasty, sklo, hliník a papír používejte k tomu určené barevné popelnice

 

Děkujeme a přejeme Vám příjemný pobyt ve Starém pivovaru 😊